tu jesteś: strona główna>Wspólpraca z gminami>Łączy Nas Ekorozwój i Kultura


  „ŁĄCZY NAS EKOROZWÓJ I KULTURA”

 

Okręg Mazowiecki Polskiego Klubu Ekologicznego realizował w okresie od sierpnia do grudnia 2005 roku projekt pt. „ŁĄCZY NAS EKOROZWÓJ I KULTURA”, finansowany ze środków rządowego programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) Ministerstwa Polityki Społecznej.

 Podsumowanie realizacji projektu wraz z reportażem zdjęciowym >> więcej


1. Miejsce wykonywania zadania

 Województwo mazowieckie, Warszawa i gminy:

Informacje o przeprowadzanych w ramach projektu spotkaniach:

W dniu 10 stycznia 2006 r. o godz.13.00 w Zespole Szkół w Ostrówku (gmina Klembów) wręczone zostaną nagrody przyznane przez Jury konkursu plastycznego "Łaczy nas ekorozwoj i kultura". =>> Wyniki

w dniu 12 grudnia 2005 roku o godz. 11.30 w Szkole Gimnazjalnej w Klembowie odbędzie się warsztat szkoleniowy dla młodzieży nt. Wartości przyrodniczo-krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego pogranicza płn.-wsch. Mazowsza i Podlasia.

W dniu 10 grudnia 2005 roku odbyło sie spotkanie Jury oceniajacego prace w ramach konkursu "Łaczy nas ekorozwoj i kultura". Wyniki wkrótce.=>> Zdjęcia

w dniu 9 grudnia 2005 roku o godz. 10.30, w Domu Kultury w Klembowie odbędzie się warsztat szkoleniowy nt. CENTRÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA EKOROZWOJU GMINY.

w dniu 8 grudnia 2005 roku o godz. 13.00 w Latowiczu odbędzie się warsztat szkoleniowy nt. OCZYSZCZALNI KORZENIOWYCH - dla radnych i sołtysów

w dniu 7 grudnia 2005 roku o godz. 13.30, w sali bibliotecznej w Stanisławowie odbędzie się spotkanie z młodzieżą gimnazjalną, gdzie zostanie zorganizowany WIECZÓR POETYCKI PRZY ŚWIECACH POEZJI PROEKOLOGICZNEJ.

w dniu 16 listopada 2005 r. o godz. 12.00 w Klembowie w Centrum Kultury;

w dniach 7 i 15 listopada 2005 r. o godz. 10.00 w Stanisławowie (w Urzędzie Gminy)  oraz o godz. 12.15 w Latowiczu (Urząd Gminy).=>> Zaproszenie

w dniu 22.10.2005r (sobota) w Zespole Szkół w Ostrówku (gmina Klembów) zorganizowana została wycieczka rowerowa szlakiem ścieżki ekologicznej "Ostrówek". Wycieczka odbyła się w ramach realizowanego z uczniami kl. II i III publicznego gimnazjum projektu ekologicznego "Łączy nas ekorozwój i kultura". Warsztaty, z ramienia Polskiego Klubu Ekologicznego prowadzi pani Agata Niedek, koordynatorem szkolnym jest pani Hanna Stańczyk. Jednym z punktów rajdu była wizyta u pana Michała Piętki, który zaprezentował nam piękną kolekcję starych odbiorników radiowych. Organizatorzy dziękują panu Michałowi Piętce za umożliwienie zwiedzenia wystawy. =>> Zdjęcia na stronie Zespołu Szkół w Ostrówku

 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania

 Bezpośrednimi adresatami są pracownicy Urzędów Gmin, mieszkańcy tych gmin i lokalne organizacje pozarządowe- Wiatraki Kultury, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Stanisławowskiej. Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki w ramach projektu zamierza jako pozarządowa organizacja wskazać możliwości ekorozwoju regionu poprzez tworzenie miejsc pracy na bazie przedsiębiorczości proekologicznej oraz dzięki podjętym w projekcie działaniom kulturalno-społecznym ( warsztaty edukacyjne, teatralne, rekonesanse rowerowe, spotkania plenerowe).

Projekt nasz odpowiada na problem przeciwdziałania bezrobociu i wyzwoleniu obywatelskich inicjatyw lokalnych o charakterze interdyscyplinarnym (rolnictwo ekologiczne, rzemiosło artystyczne, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych ).

W działaniach przewidywanych wezmą udział adresaci do których projekt jest skierowany tj. mieszkańcy gmin, młodzież szkolna i urzędnicy gmin i powiatów.

Szczegółowy zakres zadania obejmuje:

·         przeprowadzenie serii warsztatów szkoleniowych na temat lokalnego ekorozwoju gospodarczego,

·         powstanie lokalnych Centrów Informacji Społecznej Ekorozwoju Gospodarczego- CISEG jako lokalnych klubów nawiązujących do kulturowego dziedzictwa rzemiosł tradycyjnych  w połączeniu z doradztwem na temat przedsiębiorczości,

·        przeprowadzenie konkursów wyzwalających mobilizacje do wdrożenia ekorozwojowych przedsięwzięć gospodarczych (zielarstwo, rzemiosło artystyczne, odnawialne źródła energii), integracja społeczności miejscowej działającej w lokalnych stowarzyszeniach: Wiatraki Kultury i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Stanisławowskiej poprzez wspólne uczestnictwo w:

1.   rekonesansach rowerowych i

2.   spektaklach teatralnych oraz działaniach na rzecz ochrony kulturowego dziedzictwa pogranicza Mazowsza i Podlasia,

3.   warsztatach szkoleniowych i konkursie „INFORMACJA+MOBILIZACJA=KLUCZ DO EKOROZWOJU celem wyłonienia liderów dla prowadzenia CISEG - jako miejsca spotkań i przekazu informacji o innowacjach proekologicznych.

 3. Cel zadania oraz rodzaj działań przy realizacji zadania

 Celem zadania jest wypracowanie jako organizacje pozarządowe w ramach utworzonej Grupy Partnerskiej - Łączy nas ekorozwój i kultura, efektywnych metod współpracy z gminą dla tworzenia nowych ekorozwojowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Projekt ma na celu wspieranie działań o charakterze interdyscyplinarnym dla wielu inicjatyw obywatelskich. Metoda nasza będzie  oparta na przekazywaniu praktycznej wiedzy i umiejętnym prowadzeniu otwartej, rzeczowej dyskusji na temat lokalnych szans i możliwości jakie daje szeroka wiedza o ekorozwoju i jego innowacyjność. Przyjęte metody mają także na celu wskazanie konieczności ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego  regionu na pograniczu Mazowsza i Podlasia.  Te inicjowane przez organizacje pozarządowe działania przyniosą dla realizacji zadań publicznych konkretne efekty.


CELE I WARUNKI KONKURSU

INFORMACJA + MOBILIZACJA = KLUCZ DO EKOROZWOJU

REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „ŁĄCZY NAS EKOROZWÓJ I KULTURA”

 

Cele konkursu:

 1. zdobycie przez młodzież umiejętności identyfikacji wartościowej informacji, odrzucenie informacji nieistotnej i kojarzenie informacji dla rozwiązania określonego problemu środowiskowego.

 2. praktyczne wykorzystanie w miejscu swojego bliskiego otoczenia proekologicznej informacji dla wdrożenia ekorozwojowych rozwiązań (np. trasy rowerowe, OZE, Programy rolno-środowiskowe.

 3. Zdobycie umiejętności interdyscyplinarnego, twórczego podejścia i rozwiązywania lokalnych problemów środowiskowych (np. gospodarka odpadami, przestawienie gospodarstw rolnych na ekologiczne metody uprawy).

 4. Stworzenie przez młodzież i pedagogów w szkole Ośrodka Informacji o Ekorozwoju – CISEG, który będzie służył młodzieży dla rozwoju ich twórczych, interdyscyplinarnych zainteresowań.

 

Warunki konkursu:

 • Udział w całym cyklu szkoleń organizowanych w ramach projektu „Łączy nas ekorozwój i kultura” według załączonego programu.

 • Wykorzystanie zdobytej wiedzy poprzez identyfikację problemu w swoim bliskim i dalszym otoczeniu (opis + własna dokumentacja foto. + wycinki z gazet lub kserokopie) i zaproponowanie konkretnego, ekorozwojowego rozwiązania tego problemu, na miarę własnych możliwości, w formie projekcji na planszach.

 • Ocenie w konkursie podlegać będzie merytoryczna i estetyczna forma informacji, zaprezentowanej na planszach, wraz z komentarzem i wnioskami młodzieży, wynikających z tej informacji dla rzeczywistego ekorozwoju.

 • Informacja może być opracowywana indywidualnie lub zespołowo (do 3 osób w zespole).

 • Przewiduje się min. 3 edycje ekspozycji 15.10, 30.10, 15.11 2005 r. na planszach, które będą oceniane przez zespół fachowców, oraz konsultowane i dyskutowane z młodzieżą na warsztatach.

 • Estetyka i ciekawa forma wykonania będzie oceniana na równi z treścią i wnioskami (punkty 5 + 5+ 5).

 • W konkursie przewidziano 3-stopniowe nagrody dla każdej z gmin w łącznej wysokości do 1.500 zł, w zależności od możliwości partycypacji poszczególnych gmin w dofinansowaniu nagród.


Program warsztatów szkoleniowych dla projektu

„Łączy nas Ekorozwój i Kultura”

 

Lp.

Temat

Ilość godzin

1.

Wielofunkcyjny ekorozwój przestrzenno-gospodarczy obszarów wiejskich

 

2 godz.

2.

Wartości przyrodniczo-krajobrazowe i dziedzictwa kulturowego pogranicz płn.-wsch. Mazowsza i Podlasia

 

2 godz.

3.

Programy rolno-środowiskowe, rolnictwo ekologiczne i gospodarstwa nisko towarowe, chroniące krajobraz wsi i jakość polskiej żywności

 

2 godz.

4.

Odnawialne źródła energii w zastosowaniu do obszarów wiejskich:

- biomasa

- energia słoneczna

- energia wiatrowa

- geotermia

- korzeniowe oczyszczalnie ścieków

 

6 godz.

5.

Możliwości rozwoju przedsiębiorczości proekologicznej i dla zachowania dziedzictwa kulturowego, jako wspólne, partnerskie działania gmin, organizacji pozarządowych i młodych przedsiębiorców lokalnych – zielone miejsca pracy, zielarstwo, agroekoturystyka, żywienie dietetyczne, rzemiosło artystyczne, kultura, sztuka, teatr.

5 godz.

6.

Finansowanie przedsiębiorczości lokalne i zewnętrzne – bariery, możliwości, szanse.

 

3 godz.

 

20 godz.

 

Program warsztatów szkoleniowych projektu obejmie:

 • w pierwszym etapie młodzież szkolną z Gimnazjum w Ostrówku i Stanisławowie;

 • w drugim etapie (październik - listopad) szkolenia realizowane będą w wybranych tematach w gminach Stanisławów, Klembów i Poświętne.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji o projekcie zachęcamy do kontaktu Panią Agatą Niedek, koordynatorem projektu, e-mail: geofot@npl.pl


Projekt pt. „ŁĄCZY NAS EKOROZWÓJ I KULTURA” jest finansowany ze środków rządowego programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) Ministerstwa Polityki Społecznej.