tu jesteś: strona główna>Nowości>List do MŚ


14 marca 2003, Warszawa

List Koalicji Klimatycznej do Ministra Środowiska

14 marca koalicja listownie zwrocila sie do Pana Ministra Środowiska Czesława Śleziaka z prośbą o przekazanie informacji na temat zaawansowania prac nad narodową strategią redukcji gazów cieplarnianych, przewidywanym terminie etapu jej konsultacji oraz planowanym terminie przyjęcia przez Rząd. Ze swojej strony Koalicja zadeklarowala, jeżeli byłaby taka potrzeba, możliwość wzięcia na siebie obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu strategii.


Warszawa, 14 marca 2003 r.

Czesław Śleziak
Minister Środowiska

Szanowny Panie Ministrze!

        Problematyka ochrony klimatu globalnego jest jednym z najpoważniejszych zagadnień ochrony środowiska na świecie. Instytucje międzynarodowe, poszczególne rządy, organizacje pozarządowe, świat przedsiębiorców i społeczności lokalne podejmują starania, które mają prowadzić do ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Niestety pomimo tych starań emisja gazów cieplarnianych nadal rośnie, a według Międzyrządowego Panelu ds. Zmian klimatycznych powinna być ona mniejsza o co najmniej 50-60% aby ustabilizować klimat globalny.

        Mając na uwadze dobro współczesnych i przyszłych pokoleń oraz zapewnienie im godziwych warunków życia, organizacje ekologiczne na całym świecie podejmują usilne starania aby nastąpiła zasadnicza zmiana w podchodzeniu do rozwiązania tego globalnego problemu. W tym celu łączą się one w koalicje. Od lat istnieje światowa koalicja Climate Action Network, powołana została Climate Action Network - Europe, a także funkcjonuje Climate Action Network - Central and Eastern Europe (CAN CEE). Kilka organizacji z Polski jest członkami tej sieci, a Polski Klub Ekologiczny - Okręg Mazowiecki przez pewien czas prowadził sekretariat CAN CEE. Chcąc poszerzyć grono organizacji bezpośrednio zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu globalnego w Polsce, 11 organizacji ekologicznych postanowiło powołać Koalicję Klimatyczną. Jej celem jest inicjowanie oraz popieranie wszelkich działań na rzecz ustanowienia i realizacji aktywnej polityki klimatycznej w naszym kraju wraz z prowadzeniem monitorowania jej wdrażania. Koalicja ma charakter sieci, która jest otwarta zarówno dla innych organizacji pozarządowych, jak i innych instytucji. Informując Pana Ministra o jej powstaniu jesteśmy bardzo zainteresowani współpracą ze wszystkim jednostkami Ministerstwa Środowiska zajmującymi się bezpośrednio, a także pośrednio działaniami na rzecz ochrony klimatu globalnego.

        Polska jest krajem, który w ostatnim czasie znacznie ograniczył emisje gazów cieplarnianych i obecnie poziom emisji jest znacznie poniżej 30%  w stosunku do wymogów Protokołu z Kioto. W skali światowej nasza emisja jest jednak nadal dość znaczna, mamy także poważne "zasługi" w historycznej emisji gazów cieplarnianych. Znaczące ograniczenie emisji zostało osiągnięte głównie w wyniku recesji gospodarczej oraz wprowadzenia w naszym kraju gospodarki rynkowej, bez prowadzenia aktywnej polityki klimatycznej. Możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych są nadal znaczne, czy to w wyniku oszczędzania energii, odmaterializowania produkcji i konsumpcji, utrzymywania znaczącego udziału transportu publicznego czy też wykorzystywania znaczącego potencjału jaki niosą odnawialne źródła energii. Powyższe działania, wraz z możliwościami jakie stwarza w Polsce rozwój zalesień, mogą prowadzić do korzystnego powiększania różnicy między wymogami Protokółu z Kioto, a faktyczną emisją (nawet gdy nastąpi przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego). Korzyści dla Polski widać także w przypadku wprowadzenia na świecie handlu emisjami oraz upowszechniania rozwiązań typu joint implementation. Jest to istotne także w świetle aktywnej polityk klimatycznej UE i przygotowywanej przez Unię dyrektywy dotyczącej handlu emisjami.       

        Tak, jak wypełniamy wiele wymogów wynikających z Konwencji Klimatycznej, tak z jednym poważnym zobowiązaniem nie możemy sobie poradzić od lat. Chodzi o przygotowanie i przyjęcie przez rząd narodowej strategii redukcji gazów cieplarnianych, którą Polska powinna przygotować dość szybko po ratyfikacji konwencji. Ratyfikacja ta nastąpiła w 1994 r. czyli prawie 8 lat temu. Wiemy, że prowadzone są prace nad strategią i mamy nadzieję, że zostanie ona poddana konsultacjom społeczny, a następnie po przyjęciu przez resort środowiska i uzgodnieniach międzyresortowych przyjęta przez Rząd.

Koalicja Klimatyczna zwraca się z prośba do Pana Ministra o przekazanie informacji na temat zaawansowania prac nad tą strategią, przewidywanym terminie etapu jej konsultacji oraz planowanym terminie przyjęcia przez Rząd. Ze swojej strony Koalicja deklaruje, jeżeli byłaby taka potrzeba, możliwość wzięcia na siebie obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu strategii.

           W imieniu Koalicji Klimatycznej
           Urszula Burkot
           Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego
           Okręgu Mazowieckiego