tu jesteś: strona główna>Programy rolno-środowiskowe


Wdrażanie programów rolno-środowiskowych w Polsce - promocja i szkolenia

Projekt jest realizowany przez Okręg Mazowiecki Polskiego Klubu Ekologicznego w ramach Programu TERAZ INTEGRACJA -promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem organizacji pozarządowych, finansowanego w znacznej części ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy rolników i społeczności wiejskiej na temat wdrażania w Polsce programów rolnośrodowiskowych, a poprzez to przełamanie bariery nieufności rolników wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Umiejętność korzystania z programów rolno - środowiskowych będzie niezwykle istotna z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej - umożliwi to polskim rolnikom korzystanie z instrumentów II filara Wspólnej Polityki Rolnej. Wdrażanie programów rolnośrodowiskowych będzie służyło także poprawie stanu środowiska na terenach wiejskich.

Jak stwierdzono to w raporcie Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska rolnictwo jest jednym z tych sektorów, których rozwój w znacznym stopniu wpływa negatywnie na stan środowiska przyrodniczego. Aby zmniejszyć wielkość tego wpływu Unia Europejska rozpoczęła proces proekologicznej reformy swojej polityki rolnej. Instrumentem służącym integrowaniu celów ekologicznych do strategii rozwoju rolnictwa są w krajach Unii Europejskiej m.in. programy rolno - środowiskowe. Są one wdrażane od 1993 roku, obecnie na mocy dwóch rozporządzeń: Rozporządzenia Rady WE/1257/1999 w sprawie rozwoju obszarów wiejskich i Rozporządzenia Rady WE/1750/1999 w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad wdrażania Rozporządzenia Rady WE/1257/1999.

Przepisy UE definiują 5 celów realizacji programów rolnośrodowiskowych, zgodnie z którymi wsparcie finansowe będzie obejmować:

  • Sposoby użytkowania gruntów rolnych zgodne z ochroną i przywracaniem wartości środowiska przyrodniczego i struktury krajobrazu, zasobów naturalnych, gleby i różnorodności zasobów genetycznych;
  • Ekstensyfikację działalności rolniczej i zachowanie ekstensywnej gospodarki pastwiskowej;
  • Ochronę wszystkich walorów przyrodniczych terenów rolnych, które są zagrożone;
  • Utrzymanie krajobrazów i historycznych cech obszarów rolniczych;
  • Tworzenie planów ochrony środowiska w działalności rolniczej.

Ze względu na wieloletnie zaniedbania stan środowiska na terenach wiejskich w Polsce jest zły. Złą sytuację pogarsza niska świadomość ekologiczna rolników. Tym niemniej nawet najbardziej świadomi producenci rolni pozostają bezradni i nie mogą podjąć działań na rzecz ochrony środowiska gdyż brak im wiedzy i instrumentów temu służących. Stąd edukacja ekologiczna rolników i wprowadzenie programów rolno - środowiskowych do praktyki rozwoju terenów wiejskich w Polsce jest sprawą pilną - przede wszystkim w regionach o znacznych walorach przyrodniczych. Aby było to możliwe konieczne jest podniesienie wiedzy na temat programów rolno środowiskowych i ich wdrażania w warunkach polskich, zarówno wśród samych rolników jak i wśród doradców rolnych.

Program kierowany jest przede wszystkim do rolników i społeczności wiejskiej. Przy jego realizacji współpracujemy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

W ramach projektu przygotowana została publikacja na temat wdrażania programów rolno - środowiskowych, materiały szkoleniowe dla doradców rolniczych, a także w dniach 16-17.05.2003 r. w Giżach koło Olecka przeprowadzono warsztaty szkoleniowe dla doradców. Projekt był realizowany w okresie 9 tygodni i trwał do 20 czerwca 2003 r.

Poniżej znajda Państwo materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu "Wdrażanie programów rolno-środowiskowych w Polsce - promocja i szkolenia":

Zainteresowanych programami rolnośrodowiskowymi zapraszamy do kontaktu z dr.Zbigniewem Karaczunem lub Urszulą Burkot.


Projekt "Wdrażanie programów rolno-środowiskowych w Polsce - promocja i szkolenia " realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej

Polski Klub Ekologiczny - Okręg Mazowiecki

ul. Mazowiecka 11, lokal nr. 16, (II piętro)
00-052  Warszawa
tel./fax (022) 827-33-70