tu jesteś: strona główna>Projekty>Komisja ochrony klimatu i powietrza>S.O.S Klimat!


S.O.S Klimat!

 

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, jako Sekretariat Koalicji Klimatycznej, rozpoczął w maju 2008 realizację projektu „S.O.S. Klimat!”. Inni członkowie Koalicji, w tym m.in. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Greenpeace Polska, WWF Polska, są partnerami w tym projekcie.

Nadrzędnym celem projektu jest stworzenie atmosfery społeczno-politycznej sprzyjającej zadeklarowaniu przez Polskę podjęcia ambitnych kroków w zakresie ochrony klimatu podczas COP 14 w Poznaniu oraz dalsze wzmocnienie tej deklaracji przed COP w Kopenhadze.

By osiągnąć ten cel konieczne jest wzmocnienie Koalicji Klimatycznej i podjęcie przez nią roli lidera polskich pozarządowych organizacji ekologicznych (POE) w trakcie przygotowania do COP 14 w Poznaniu, a następnie do COP w Kopenhadze.

Koalicja Klimatyczna przeprowadzi szereg działań, które zwiększą zainteresowanie mediów problematyką ochrony klimatu i samą Koalicją. Dzięki temu podniesie się poziom świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń związanych ze zmianami klimatu. Rezultatem wzrostu świadomości społecznej będzie z kolei zwiększenie presji na polskie władze i przemysł oraz przekonanie samego społeczeństwa do dołączenia do globalnych działań mających na celu powstrzymanie zmian klimatu, a w szczególności nakłonienie władz do podjęcia wiążącego zobowiązania redukcji 40% gazów cieplarnianych do 2020 roku w porównaniu z rokiem bazowym.

 

Planowane działania:

-        Sekretariat Koalicji Klimatycznej – koordynacja wszystkich działań Koalicji Klimatycznej, punkt informacyjny dla wszystkich stron zaangażowanych w szczyt COP14 / MOP4. Sekretariat będzie prowadzony przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki.

-        Utworzenie w Poznaniu Biura informacyjnego dla pozarządowych organizacji ekologicznych (POE), które będzie wspierało polskie i międzynarodowe organizacje pozarządowe przed i w trakcie COP. Do jego zadań będzie należało między innymi: pośredniczenie w kontaktach z władzami lokalnymi i organizatorami COP, ułatwianie organizacji akcji imprez i innych wydarzeń, których celem będzie zwiększanie zainteresowania społeczeństwa procesem negocjacji podczas COP i problemami omawianymi podczas konferencji, pomaganie w rozpowszechnianiu materiałów i informacji.

-        Współpraca z Ministerstwem Środowiska i Parlamentem w zakresie ochrony klimatu, obejmująca m.in. komentowanie i przedstawianie stanowisk w sprawach związanych z ochroną klimatu.

-       Budowanie potencjału organizacyjnego: Spotkania Strategiczne Koalicji Klimatycznej; Warsztaty dla organizacji pozarządowych; Kampania „Spytaj swojego posła!” – przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowanych w projekt będą spotykali się z politykami i zadawali pytania dotyczące skutków zmian klimatu i ochrony klimatu oraz aktywności polityków na tym polu; „Przyjaciele Klimatu” – konferencja w parlamencie, której celem będzie zaprezentowanie ochrony klimatu, jako problemu najwyższej wagi i wzbudzenie zainteresowania, a w konsekwencji zaangażowania ze strony polityków i dziennikarzy; Wyjazdowe szkolenia klimatyczne (Climate Tour) – Sekretariat Koalicji Klimatycznej nawiąże współpracę z najlepszymi polskimi specjalistami w zakresie ochrony klimatu i zorganizuje ich udział w spotkaniach z zainteresowanymi społecznościami lokalnymi i organizacjami; Warsztaty dla dziennikarzy – przekazanie wiedzy dot. zmian klimatu; Konkurs dla dziennikarzy – przyznanie nagród za profesjonalne pisanie o zmianach klimatu; Konferencja prasowa „Alarm klimatyczny!” – zaplanowana jako wydarzenie towarzyszące spotkaniu pre-COP.

-        Strona internetowa – zostanie utworzona dwujęzyczna (polski/angielski) strona Koalicji Klimatycznej, z informacjami na temat samych zmian klimatu, procesu negocjacji, realizowanych działań w zakresie ochrony klimatu, w tym działań Koalicji Klimatycznej, opiniami i publikacjami, a także z informacjami praktycznymi, które ułatwią organizacjom pozarządowym uczestniczenie w COP w Poznaniu.

-        Kampania medialna – ogólnopolska kampania promująca tematykę ochrony klimatu, Konferencji UNFCCC i negocjacji stron protokołu z Kioto oraz rolę pozarządowych organizacji ekologicznych POE.

-        Publikacje – raport „Polska polityka klimatyczna. Deklaracje a rzeczywistość 1988 – 2008 (przed COP tylko szkic, pełen raport zostanie opublikowany do września 2009, poradnik „Jak oszczędzać energię w gospodarstwie domowym”.

-        Akcja masowa podczas pre-COP – jej celem jest wzmocnienie efektu medialnego konferencji prasowej „Alarm klimatyczny!”. Uczestnicy przyjdą z własnymi dzwonkami, którymi będą dzwonić na alarm.

-        Akcja masowa podczas COP w Poznaniu – „Klimatyczna Masa Krytyczna” – przejazd rowerowy. W Poznaniu ma się również odbyć  „Koncert dla klimatu”, podczas którego ma być rozpowszechniana informacja o akcji.

-        Małe granty dla członków Koalicji – priorytetem będzie aktywny udział w COP w Poznaniu.


 
Polski Klub Ekologiczny
- Okręg Mazowiecki
ul. Mazowiecka 11, lokal nr. 16, (II piętro)
00-052  Warszawa
tel./fax (022)
827-33-70